Skip to main content

Lönnströmprojekt 7

Utlysningen har avslutat

Det sjunde Lönnströmprojektet lanseras i Juni.

Vi söker en eller flera konstnärer för ett nytt konstprojekt

Lönnströms konstmuseum har sedan 2015 genomfört unika konstprojekt i samarbete med konstnärer verksamma i Finland. Museet har inga lokaler för visning av verk, vilket i praktiken innebär att projektet inte begränsas av några existerande väggar. Målet är att befrämja sådana konstnärliga visioner som en bildkonstnär normalt kanske inte skulle ha möjligheter att genomföra. Vi vill se vad konstnärerna hittar på då de får fria händer och vi vill delta i genomförandet som en stödjande partner. Lönnströms konstmuseum är berett att genomföra en fördomsfri idé som kan öppna samtidskonsten för nya publikgrupper. Stiftelsen som driver museet betalar ett arvode på 30 000 euro för arbetet och högst 70 000 euro för produktionskostnader.

Vem kan ansöka?

Sökanden ska vara en bildkonstnär eller en konstnärsgrupp. I arbetsgruppen kan ingå även personer som inte är bildkonstnärer. Det projekt som föreslås i ansökan får inte ha genomförts tidigare i motsvarande form; premiärvisningen ska ske inom detta samarbetsprojekt. Det går också att delta med förslag som lämnats in i tidigare utlysningar eller med modifierade versioner av dem.

Det sjunde Lönnströmprojektet offentliggörs i juni 2023, och då informeras också alla sökande om resultatet.

Hur kan vi arbeta tillsammans?

Lönnströms konstmuseum och konstnären svarar tillsammans för att Lönnströmprojektet genomförs proffsigt, högklassigt och ansvarsfullt. Museet är aktören som möjliggör det nya verket och fungerar som konstnärens samarbetspartner genom hela processen.

Konstmuseet leder projektet och svarar för arbetsersättningen och produktionsutgifterna. Därtill svarar museet med en separat budget för kommunikation, dokumentering och publikarbete. Museet skaffar i egenskap av arrangör också nödvändiga tillstånd.

Konstnären avdelar tillräcklig tid för arbetet och binder sig vid projektet så länge det pågår. Konstnären svarar för projektets konstnärliga innehåll och för att kostnadskalkylen följs så att projektet blir färdigt inom utsatt tid och inom ramen för budgeten. Konstnären svarar för utgifter som tillkommer efter att projektet avslutats, exempelvis eventuella kostnader för förflyttningar.

Då samarbetet inleds uppgör museet och konstnären tillsammans en tidtabell och en plan för det praktiska genomförandet. Museet bistår konstnären i uppgörandet av den slutliga budgeten enligt vad som föreslagits i ansökan. Vi planerar också kommunikationen och publikmötena tillsammans med konstnären. Därefter kan det konstnärliga arbetet vidta. Sakkunniga vid Lönnströms konstmuseum står till konstnärens förfogande i frågor som gäller det konstnärliga innehållet, genomförandet, visningen och ekonomin.

Lönnströmprojektets kostnader

Ersättningen för konstnärens eller konstnärsgruppens arbete är 30 000 euro. Ersättningen är skattepliktig inkomst för vilken förskottsinnehållning och arbetstagarens bikostnader ska betalas. Arbetsersättningen räknas med i konstnärens pensionsgrundande inkomst och den utbetalas i perioder enligt vad vi kommer överens separat.

Produktionskostnaderna som museet betalar är högst 70 000 euro. Högklassiga projekt kan genomföras också till mycket lägre kostnader. I kostnadskalkylen ska ingå lönebikostnader för eventuell utomstående arbetskraft samt momsen. I samarbetsavtalet definieras produktionskostnaderna mer detaljerat.

Tid och plats

Projektet pågår under cirka två års tid räknat från starten. För planering och förberedelser reserveras tillräcklig tid, omkring ett år, beroende på projektet.

Platsen för projektet bestäms tillsammans. Verket kan visas på en viss plats, exempelvis i Raumo eller dess näromgivning, eller också kan det, beroende på dess karaktär, vara tillgängligt i ett vidare område. Om projektet resulterar i ett fysiskt konstverk behåller konstnären äganderätten till det såvida inte annat avtalas.

Valet av det sjunde Lönnströmprojektet

Lönnströms konstmuseums stiftelse har tillsatt en jury som består av museets chef Silja Lehtonen, museets amanuens Arja Roivainen samt som inbjuden expert chef för utställningar Kati Kivinen från Helsinfors konstmuseum HAM. Juryn föreslår ett projekt för stiftelsens styrelse som i juni 2023 fattar beslut om vilket förslag som ska genomföras. Innan beslutet tas kallas de högst placerade till intervju där juryn kan ställa preciserande frågor och projektförslagens representanter kan beskriva sina syften för juryn.

Museet kan vid behov be expertutlåtanden om till exempel det tekniska genomförandet. Ansökningarna behandlas konfidentiellt.

Förfrågningar

Amanuens Arja Roivainen
arja.roivainen@lonnstromintaidemuseo.fi
p. 045 2610 501

Museets chef Silja Lehtonen
silja.lehtonen@lonnstromintaidemuseo.fi
p. 045 874 5400

Svar på de vanligaste frågorna

Ansökan

Vem kan ansöka om att genomföra ett Lönnström-projekt?
Sökanden ska vara bildkonstnär eller verksam på bildkonstfältet som konstnär. Sökanden kan föreslå ett projekt som hen själv skapar och har upphovsrätt till. Sökanden kan vara en arbetsgrupp till vilken det förutom en bildkonstnär också kan höra personer från andra områden.

Hur lönar det sig att presentera sitt förslag i ansökan?
Syftet är att övertyga läsaren om att det föreslagna projektet är viktigt och att det är möjligt att genomföra. Presentera planen tydligt och tillräckligt mångsidigt. Beskriv både innehållet och det praktiska genomförandet. Alla detaljer behöver i det här skedet inte vara genomtänkta, men redogör för det väsentliga.

Genomförande

Går det att ansöka med ett verk som genomförts tidigare eller som redan visats?
Det föreslagna projektet kan vara en fortsättning på ett tidigare verk, en tidigare föreställning eller ett tidigare projekt. Det får dock intye vara en upprepning av någonting tidigare genomfört som sådant.

Hurdana projekt söker Lönnströms konstmuseum inte?
Lönnströmprojekt kan inte vara färdiga konstutställningar eller bokprojekt och inte heller upprepningar av tidigare projekt som sådana.

Var kan projektet genomföras?
Lönnströms konstmuseum slår inte fast platsen i förväg. Platsen måste vara lagenlig, möjlig och tillgänglig på något sätt. Beskriv i ansökan vilket slags miljö projektet behöver, om det är realistiskt och vilka sökandens egna önskemål är. Det är inte nödvändigt att uppge en plats.

Kostnader

Kan det valda projektet få ekonomiskt stöd retroaktivt?
Arbetet på projektet kan ha påbörjats innan ansökan lämnades in, men museets finansiering täcker inte kostnader som uppstått innan projektet valdes.

Kan projektet redan ha annan finansiering och kan det söka finansiering efter att det valts?
Arbetet på projektet kan ha kommit i gång, så länge verket inte visats någon annanstans. Om projektet redan fått annan finansiering, uppge det i kostnadskalkylen så att museets andel och den övriga finansieringen framgår tydligt. Under projektet får tilläggsfinansiering sökas. Konstnären ska då uppge både för museet och för den andra finansiären vad denna finansiering täcker och vilket dess förhållande är till museets stöd.

Betalas arbetsersättningen till alla medlemmar i en arbetsgrupp?
Om mottagaren är en arbetsgrupp fördelas ersättningen mellan medlemmarna enligt vad gruppen själv föreslår. För andra eventuella löntagare ska lönen eller arbetsersättningen inklusive lönebikostnader reserveras från projektets produktionskostnader och synas i kostnadskalkylen.

Kan sökanden vara ett kooperativ?
Visst. I så fall ska momsen ingå den budgeterade arbetsersättningen.

Ersätter museet projektets övriga kostnader utöver arbetsersättningar och produktionskostnader?
Museet svarar enligt sin egen praxis för projektets administrativa kostnader, publikarbetet, dokumenteringen och kommunikationen. Dessa utgifter behöver inte inkluderas i projektets kostnadskalkyl.

Samarbetspartners

Hurdana samarbetspartners kan ett Lönnströmprojekt ha?
Behovet av samarbetspartners och deras roll beror på projektet. Samarbetet kan gälla t.ex. platsen där verket genomförs, material, publikarbete eller marknadsföring. Tänkbara partners är t.ex. organisationer, läroanstalter och företag.

När lönar det sig att närma sig samarbetspartners?
Sökanden kan kontakta en önskad samarbetspartner i samband med ansökan om det är nyttigt till exempel med tanke på bedömningen av kostnaderna. Det går också att ta kontakt senare då valet gjorts, och museet kan spela en aktiv roll i den processen.

Dokumentering

Hur dokumenteras projektet?
Konstnären och museet dokumenterar projektet i samarbete. Museet dokumenterar projektets utveckling och sparar materialet. Konstnären ger en kopia av sitt eget dokumenteringsmaterial från projektet till museet.

Ansökan

Presentation av den projektansvariga
Berätta om ditt tidigare arbete och dina senaste projekt. Om ansökan görs av en arbetsgrupp, presentera alla medlemmar och deras roll i projektet.

Projektpresentation
Beskriv verkets bakgrund och innehåll och berätta vad det är som gör projektet viktigt och aktuellt. Varför är det viktigt för dig och för publiken att just det här verket genomförs? Beskriv målen för projektet och museets roll i förhållande till dem.

Var, när och hur kunde projektet genomföras?
Beskriv det idealiska sättet att genomföra verket såsom du ser det just nu.

Projektets tidtabell och livscykel
Berätta när du tror att du kan inleda arbetet och hur mycket tid du behöver för planering och genomförande. Gör en preliminär bedömning av när det färdiga verket kan offentliggöras. Gör upp en tidtabell för projektets olika delar. Hur länge kan verket visas eller upplevas efter offentliggörandet, när avslutas projektet?

Plan för arbetsersättningens fördelning samt tidtabell för utbetalningen
Gör på basis av tidtabellen ett förslag till tidtabell för utbetalning av arbetsersättningen (30 000 euro). Om sökanden är en arbetsgrupp, berätta hur arbetsersättningen fördelas mellan medlemmarna.

På vilket sätt bidrar din erfarenhet och kompetens till att projektet lyckas?
Även om du inte tidigare genomfört ett motsvarande projekt kan du här berätta om andra lyckade projekt och samarbeten.

Vilka eventuella risker ingår i projektet?
Berätta modigt om projektets eventuella risker. Dem kan vi kanske handskas med tillsammans.

Vilken roll har Lönnströms konstmuseum och vad förväntar du dig av samarbetet?
Berätta i vilka delar av projektet du kan behöva museets expertis och stöd.

Gör upp en budget som inkluderar alla eventuella utgifter och bifoga den till ansökan.

Anvisningar för uppgörande av en kostnadskalkyl

Kostnadskalkylen är en detaljerad och realistisk uppskattning av projektets totalkostnader. I kalkylen medräknas förutom arbetsersättningen samtliga kostnader med anknytning till projektets genomförande, såsom produktions- och materialkostnader, kostnader för eventuella konstruktioner, visningsteknik och installation, utomstående arbetskraft, resekostnader och dagtraktamenten. Observera att museet inte har egen personal för byggande eller vakthållande. Lämna gärna plats för överraskande utgifter i kalkylen.

I kostnadskalkylens priser ska momsen ingå. Till löneutgifter för utomstående personer ska arbetsgivarens bikostnader (ca 22 % år 2023) läggas till.

Exempel på möjliga utgifter

Konstnärens arbetsersättning
Arbetsersättningen är 30 000 euro. Då ersättningen utbetalas avdras förskottsinnehållning enligt skattekortet samt arbetstagarens bikostnader (ca 11 % år 2023).

Anskaffningar
Material
Förnödenheter och verktyg
Apparater
Förpackningsmaterial

Hyror
Lokalhyror
Apparathyror
Övriga hyror

Köpta tjänster
Utskrift och tryckning
Transport och postning
Experttjänster
Konstruktion
Underhåll

Avgifter och ersättningar
Försäkring
Tillstånd och licenser

Konstnärens resekostnader
Resor
Inkvartering
Dagtraktamenten

Kostnader för utomstående arbetskraft
Löner
Arbetsgivarens bikostnader (ca 22 % av lönen)
Resor
Inkvartering
Dagtraktamenten

Öförutsedda utgifter (rekommendation på minst 7 % av produktionsbudgeten).