Skip to main content

Lönnström-projekti 7

Haku on päättynyt

Seitsemäs Lönnström-projekti julkistetaan kesäkuussa.

Haemme tekijää tai tekijöitä uudelle nykytaideprojektille

Lönnströmin taidemuseo on vuodesta 2015 toteuttanut ainutlaatuisia nykytaiteen hankkeita Suomessa työskentelevien taiteilijoiden kanssa. Museolla ei ole omasta takaa tiloja teosten esittämiseen, joten suunnittelua eivät rajoita olemassa olevat seinät. Tavoitteena on edistää niitä taiteellisia visioita, joita tavallisessa kuvataiteilijan työssä ei ehkä olisi mahdollisia toteuttaa. Haluamme nähdä, mitä taiteilijat tekisivät, kun heillä on vapaat kädet, ja olla toteutuksessa mukana kumppanina ja tukijana. Lönnströmin taidemuseo on valmis toteuttamaan ennakkoluulottoman idean, joka tavoittaa nykytaiteen pariin uusia yleisöjä. Museota ylläpitävä säätiö maksaa valittavan projektin toteutuksesta yhteensä enintään 100 000 euroa: 30 000 euron työskentelykorvauksen sekä tuotantokuluja enintään 70 000 euroa.

Kuka voi hakea?

Hakijan tulee olla kuvataiteilija tai taiteilijaryhmä. Työryhmän jäseninä voi olla muitakin kuin kuvataiteilijoita. Hakea voi teosehdotuksella, jota ei ole toteutettu aiemmin vastaavassa muodossa, ja joka saa ensiesityksensä tämän yhteistyön puitteissa. Myös aiemmilla hakukierroksilla jätetyillä ehdotuksilla, tai niistä muokatuilla versioilla, voi hakea.

Seitsemäs Lönnström-projekti julkistetaan kesäkuussa 2023, jolloin kaikki hakijat saavat tiedon valitusta projektista.

Miten työskentelisimme yhdessä?

Lönnströmin taidemuseo ja taiteilija vastaavat yhdessä siitä, että Lönnström-projekti toteutetaan ammattimaisesti, laadukkaasti ja vastuullisesti. Museo on uuden teoksen mahdollistaja ja taiteilijan kumppani koko prosessin ajan.

Taidemuseo johtaa projektia ja vastaa työskentelykorvauksen sekä tuotannon kuluista. Lisäksi museo vastaa erillisellä budjetilla viestinnän, dokumentoinnin ja yleisötyön toteutuksesta ja niiden kuluista. Museo huolehtii tarvittavista luvista järjestäjän ominaisuudessa.

Taiteilija varaa työhön riittävästi aikaa ja sitoutuu projektiin koko sen keston ajaksi. Taiteilija vastaa projektin taiteellisesta sisällöstä ja kustannusarvion noudattamisesta niin, että projekti valmistuu suunnitellusti sille varatun budjetin puitteissa. Taiteilija vastaa projektin päättymisen jälkeen syntyvistä kuluista, esimerkiksi mahdollisista siirtokustannuksista.

Yhteistyön alkaessa teemme yhdessä projektille aikataulun sekä suunnitelman käytännön toteutukselle. Museo auttaa lopullisen budjetin laadinnassa hakemuksessa esitetyn pohjalta. Suunnittelemme myös yhteistyössä projektin viestintää ja yleisökohtaamisia. Sitten taiteellinen työ voi alkaa. Lönnströmin taidemuseon asiantuntijat ovat taiteilijan käytettävissä kaikissa sisältöön, toteutukseen, esillepanoon ja talouteen liittyvissä kysymyksissä.

Lönnström-projektin kustannukset

Taiteilijan tai työryhmän työskentelykorvaus on 30 000 euroa. Se on taiteilijalle veronalaista tuloa ja siitä suoritetaan ennakonpidätys ja työntekijän sivukulut. Työskentelykorvaus kerryttää taiteilijan eläkettä.
Työskentelykorvauksen maksaminen jaksotetaan erikseen sovittavalla tavalla.

Tuotantokustannuksiin on käytössä enintään 70 000 euroa. Vaikuttavan projektin voi toteuttaa myös huomattavasti pienemmin kustannuksin. Kustannusarvion tulee sisältää mahdollisen ulkopuolisen työvoiman palkkojen sivukulut sekä arvonlisävero. Tuotantokustannusten yksityiskohdista sovitaan yhteistyösopimuksessa.

Lönnström-projektin toteutusaika ja -paikka

Projekti toteutetaan noin kahden vuoden aikana sen alkamisesta. Suunnitteluun ja valmisteluun varataan riittävästi aikaa, projektista riippuen noin vuosi.

Toteutuspaikka määritellään yhdessä. Teos voi olla esillä yhdessä tietyssä paikassa, esimerkiksi Raumalla tai lähiympäristössä, tai sen olemuksesta riippuen se voi olla myös laajemmin saavutettava. Jos projektissa syntyy fyysinen taideteos, teoksen omistusoikeus jää taiteilijalle, ellei toisin sovita.

Seitsemännen Lönnström-projektin valinta

Lönnströmin taidemuseo sr:n hallituksen nimeämässä valintaraadissa työskentelevät Lönnströmin taidemuseon johtaja Silja Lehtonen, amanuenssi Arja Roivainen sekä kutsuttuna asiantuntijana Helsingin taidemuseo HAMin näyttelypäällikkö Kati Kivinen. Raati tekee esityksen valittavasta projektista ja säätiön hallitus tekee siitä päätöksen kesäkuussa 2023. Ennen päätöstä järjestetään kärkihakijoille haastattelukierros, jossa raati voi esittää hakijalle täsmentäviä kysymyksiä ja hakija voi kuvailla tavoitteitaan raadille.

Museo voi tarvittaessa pyytää valintavaiheessa asiantuntijalausuntoja esimerkiksi tekniseen toteutukseen liittyen. Hakemukset käsitellään luottamuksellisesti.

Tiedustelut

Amanuenssi Arja Roivainen
arja.roivainen@lonnstromintaidemuseo.fi
p. 045 2610 501

Museonjohtaja Silja Lehtonen
silja.lehtonen@lonnstromintaidemuseo.fi
p. 045 874 5400

Usein kysytyt kysymykset

Hakeminen

Kuka voi hakea Lönnström-projektin tekijäksi?
Hakijan on oltava kuvataiteilija tai hänen tulee toimia kuvataidekentällä taiteilijan asemassa. Hakijana voi olla työryhmä, johon voi kuulua kuvataiteilijan lisäksi muiden alojen toimijoita.

Miten oma ehdotus kannattaa esitellä hakemuksessa?
Tavoitteena on vakuuttaa lukija siitä, että ehdotettu hanke on tärkeä ja sen toteuttaminen on mahdollista. Esittele suunnitelma selkeästi ja kattavasti. Kuvaile sekä sisältöä että käytännön toteutusta. Kaikkien yksityiskohtien ei tarvitse olla vielä mietittynä, mutta kerro onnistuneen toteutuksen kannalta olennaiset seikat.

Toteutus

Voiko hakea teoksella, joka on toteutettu tai ollut esillä aiemmin?
Ehdotettu projekti voi olla jatkoa aiemmalle teokselle, esitykselle tai projektille. Aiemmin valmistunut tai esillä ollut teos ei voi toteutua samanlaisena.

Minkälaisia projekteja Lönnströmin taidemuseo ei etsi?
Lönnström-projekteina ei toteuteta valmiita taidenäyttely- tai kirjaprojekteja tai samanlaisena esitettäviä toisintoja aiemmista hankkeista.

Missä projektin voi toteuttaa?
Lönnströmin taidemuseo ei määrittele toteutukselle paikkaa etukäteen. Paikan täytyy olla laillinen, mahdollinen ja jollakin keinolla saavutettava. Hakemuksessa kuvaillaan, millainen ympäristö soveltuu projektille, onko se realistinen ja mitä toiveita hakijalla on sen suhteen. Valmis ehdotus esityspaikaksi ei ole hakemuksessa välttämätön.

Kustannukset

Voiko valittavalle projektille saada rahallista tukea takautuvasti?
Teoksen valmistelu voi olla alkanut ennen hakemuksen jättämistä, mutta museon rahoitus ei kata ennen valintaa toteutuneita kuluja.

Voiko projektille olla jo muuta rahoitusta ja voiko sille hakea rahoitusta valinnan jälkeen?
Teoksen valmistelu voi olla jo käynnissä, kunhan teosta ei ole esitetty muualla. Jos sille on jo olemassa rahoitusta, esitä se kustannusarviossa niin, että museon osuus ja muu rahoitus käyvät selvästi ilmi. Projektin aikana toteutukseen voi hakea lisärahoitusta. Taiteilijan vastuulla on tällöin esittää sekä museolle että muulle rahoittajalle mitä rahoitus kattaa ja mikä sen suhde on museon myöntämiin tuotantokuluihin.

Maksetaanko työskentelykorvaus kaikille työryhmän jäsenille?
Jos saajana on työryhmä, korvaus jaetaan ryhmälle sen esittämällä tavalla. Muille mahdollisille palkansaajille, esimerkiksi assistentille tai asiantuntijalle, palkka tai työkorvaus sivukuluineen tulee varata projektin tuotantokuluista ja sen tulee näkyä kustannusarviossa.

Voiko hakijana olla osuuskunta?
Kyllä voi. Tällöin budjetoituun työskentelykorvaukseen tulee sisältyä arvonlisävero.

Maksaako museo työskentelykorvauksen ja tuotantokulujen lisäksi projektin muita kuluja?
Museo vastaa omien käytäntöjensä mukaisesti projektin hallinnon kuluista, viestinnästä, dokumentoinnista ja yleisötyöstä. Näitä kuluja ei tarvitse sisällyttää projektin kustannusarvioon.

Yhteistyökumppanit

Millaisia yhteistyökumppaneita Lönnström-projektilla voi olla?
Yhteistyökumppaneiden tarve ja rooli riippuvat projektin sisällöstä. Yhteistyö voi liittyä esimerkiksi toteutuspaikkaan, materiaaleihin, yleisötyöhön tai markkinointiin. Mahdollisia kumppaneita ovat esimerkiksi järjestöt, oppilaitokset tai yritykset.

Milloin yhteistyökumppaneita kannattaa lähestyä?
Haluttuun yhteistyökumppaniin voi ottaa yhteyttä hakuvaiheessa, jos siitä on hyötyä esimerkiksi kustannusten arvioimisessa. Yhteydenotto voi odottaa myös myöhempään ajankohtaan valinnan jälkeen ja museolla voi silloin olla siinä aktiivinen rooli.

Dokumentointi

Miten projekti dokumentoidaan?
Projektia dokumentoidaan yhteistyössä. Museo tallentaa projektin etenemistä ja säilyttää kertyneet aineistot. Taiteilija luovuttaa museon arkistoon kopiot omista projektin aikana syntyvistä dokumentointiaineistoistaan.

Hakemuksen sisältö

Projektin toteuttajan esittely
Esittele aiempaa työskentelyäsi ja viimeaikaisia hankkeitasi. Jos hakijana on työryhmä, esittele kaikki ryhmän jäsenet ja heidän roolinsa projektissa.

Projektisuunnitelma
Kuvaile teoksen taustaa ja sisältöä. Kerro, miten se toteutetaan ja miten se tulee yleisön nähtäväksi tai koettavaksi. Mikä tekee hankkeesta tärkeän ja ajankohtaisen? Miksi juuri tämän teoksen toteuttaminen olisi sinulle ja teoksen yleisölle merkityksellistä? Kuvaile projektin tavoitteita ja museon roolia siinä.

Miten, missä ja milloin projekti voitaisiin toteuttaa?
Teoksen ihanteellinen toteutustapa, -paikka ja -aika sellaisina, kuin ne nyt näet.

Projektin aikataulu ja elinkaari
Arvioi, milloin pystyisit aloittamaan työskentelyn ja kuinka paljon aikaa tarvitsisit suunnitteluun ja toteutukseen. Arvioi alustavasti, milloin valmiin teoksen voisi julkistaa. Laadi hankkeen eri osioille toteutusaikataulu. Kuinka kauan teos voisi olla esillä tai koettavissa julkistamisen jälkeen, mikä olisi projektin päättymisajankohta?

Suunnitelma työskentelykorvauksen jakautumisesta ja maksuaikataulusta
Laatimasi aikataulun pohjalta, tee ehdotus työskentelykorvauksen (30 000 euroa) maksuaikataulusta. Jos hakijana on työryhmä, kerro miten työskentelykorvaus jakautuisi jäsenten kesken.

Miten kokemuksesi ja osaamisesi edesauttavat projektin onnistumista?
Vaikka et olisi aiemmin tehnyt ehdottamaasi projektia vastaavaa hanketta, voit kertoa tässä muista onnistuneista hankkeista ja yhteistyökumppanuuksista.

Mitä mahdollisia riskejä projektiin sisältyy?
Kerro rohkeasti, mitkä ovat projektin mahdolliset riskit. Niitä voimme ratkaista yhdessä.

Mikä on Lönnströmin taidemuseon rooli ja odotuksesi yhteistyölle?
Kerro, mihin projektin osa-alueisiin tarvitsisit museon asiantuntemusta ja tukea.

Laadi hakemuksen liitteeksi budjetti, joka sisältää kaikki mahdolliset kulut.

Ohjeita kustannusarvion laatimiseen

Kustannusarvio on yksityiskohtainen ja realistinen arvio hankkeen kokonaiskuluista. Kustannusarvioon lasketaan taiteilijan työskentelykorvauksen lisäksi kaikki projektin toteuttamiseen liittyvät kulut, kuten tuotanto- ja materiaalikulut, mahdollisiin rakenteisiin, esitystekniikkaan ja installointiin liittyvät kulut, ulkopuolinen työvoima, matkakulut ja päivärahat. Huomioi, että museolla ei ole henkilökuntaa rakentamiseen eikä vartiointiin. Kustannusarvioon on tärkeää jättää liikkumavaraa yllättäville kuluille.

Kustannusarviossa hintojen tulee sisältää arvonlisävero. Palkkaa saavien ulkopuolisten henkilöiden palkkakuluihin tulee lisätä työnantajan sivukulut (n. 22 % vuonna 2023).

Taiteilijan tai työryhmän työskentelykorvaus
Työskentelykorvaus on 30 000 euroa. Korvauksen maksamisen yhteydessä siitä vähennetään verokortin mukainen ennakonpidätys sekä työntekijän sivukulut (n. 11 % vuonna 2023).

Esimerkkejä mahdollisista tuotantokuluista

Hankinnat
Materiaalit
Tarvikkeet ja työkalut
Laitteet
Pakkausmateriaalit

Vuokrat
Tilavuokrat
Laitevuokrat
Muut vuokrat

Ostopalvelut
Tulostus ja painatus
Kuljetus ja postitus
Asiantuntijapalvelut
Rakentaminen
Ylläpito

Maksut ja korvaukset
Vakuutus
Lupamaksut

Taiteilijan matkakustannukset
Matkat
Majoitus
Päivärahat

Ulkopuolisten työntekijöiden kulut
Palkat
Työnantajan sivukulut (n. 22 % maksettavasta palkasta)
Matkat
Majoitus
Päivärahat

Ennalta-arvaamattomat kulut (suositus vähintään 7% tuotantobudjetista)